annonse

Blir med på klimaprosjekt

Klimakommune
Klimakommune: Ordførar Gaute S. Epland (t.v.) er glad og stolt over at Stord kommune er plukka ut til å vera med i eit KS-nettverk om omstilling til lågutsleppssamfunnet. Han trekkjer fram miljøearbeidet på Kværner Stord som eitt av fleire argument for at Stord er i front i dette arbeidet. Her frå eit bedriftsbesøk tidlegare i år. Adm. dir Ateinar Røgenes i Kværner Stord i midten, og rådmann Magnus Mjør til høgre. (Foto: Marius Knutsen/Arkiv)

Stord kommune skal vera med i KS-nettverk om omstilling til lågutsleppssamfunnet.

Magne Kydland

I lys av klimaendringane og internasjonale og nasjonale klimamål er omstilling til låg- og nullutsleppssamfunnet ei stor og viktig utfordring framover. Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med å redusera utslepp av klimagassar, og må jobba kontinuerleg med å effektivisera og leggja om sin energibruk, i tillegg til å leggja til rette for og oppmoda til at private verksemder gjer det same.

– Stord kommune ynskjer å ta ei leiarrolle i dette. Kommunen var tidleg ute med å utarbeida ein eigen Klima og energiplan (2008), og kommunestyret har vedteke at dette er noko som skal løftast opp og vera ein sentral del i den overordna kommuneplanen når denne skal reviderast i nær framtid. Det er og sett i gong eit viktig arbeid med å miljøsertifisera alle dei kommunale einingane. Så langt er rådhuset, biblioteket og kulturskulen miljøsertifisert, og dei kommunale barnehagane er i full gong med arbeid for å bli sertifiserte. Deretter står skulane for tur, skriv ordførar Gaute S. Epland i ei pressemelding.

For å utvikla klima- og omstillingsarbeidet ytterlegare søkte Stord kommune i haust om å få vera med i eit KS-prosjekt for omstilling til lågutsleppssamfunnet. No har svaret komme, og Stord vert ein av 12 kommunar som blir med i prosjektet.

– Første samling er i slutten av januar. Kommunen er invitert til å stilla med 4–7 deltakarar. Det er ikkje avgjort kven dette vil vera utover ordførar, rådmann og Kari Rydland frå miljø- og landbrukskontoret.Eg tenkjer at det å vera med i eit slikt nettverk vil vera utviklande for oss som organisasjon og bidra til at Stord kommune kan vera i fronten av omstillinga til lågutsleppssamfunnet. Me vil samarbeida tett med og kunna læra av andre kommunar som er offensive i sitt omstillings- og klimaarbeid. Me ser veldig fram til dette, skriv Epland.

I Stord kommune sin søknad vart det peikt på at Stord i moderne tid har vore kjenneteikna av omstilling og endring, og at kulturen er prega av å vera opne for variasjon, nye idear og tankar til det beste for kommande generasjonar. I tillegg til å peika på eigne klimatiltak, trekte ein og fram viktig omstillingsarbeid i det private næringslivet i kommunen, som klyngjesamarbeidet kring NCE Maritime CleanTech og klima- og miljøarbeidet på Kværner Stord.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut