annonse

Markerer fem år med «Stordmodellen»

Suksess
Suksess: Så langt har over 100 personar kombinert jobb og utdanning i den såkalla «Stordmodellen». Blant desse er Vegard Hatlevik (t.v.) og Kjetil Haraldseid frå Apply Leirvik, som fekk vitnemålet sitt for to år sidan. Fredag vert det miniseminar for å markera at tilbodet har vore i fem år. (Foto: Marius Knutsen)

Fem år etter etableringa av lokal teknisk fagskule i Sunnhordland, har nesten 100 studentar fullført utdanninga.

Magne Kydland

– «Stordmodellen» er unik i norsk samanheng, og er eit utdanningsløp som er i ferd med å bli eit konkurransefortrinn for industrien i Sunnhordland, seier Steinar Røgenes, konserndirektør i Kværner, i ei pressemelding. Fredag samlast lokale verksemder, utdanningsinstitusjonar og representantar frå det offentlege for å hauste erfaringar frå dei første fem åra med teknisk fagskule, og setja fokus på kva Sunnhordlandsregionen gjer for å sikra seg kompetent arbeidskraft for å møta framtida.

Som ein region med ein høg del sysselsette innan petroleum, har Sunnhordland vore hardt ramma av dei siste års nedtur i olje- og gassindustrien. Men industriverksemdene i Sunnhordland har brukt oljenedturen aktivt til å utvikle kompetansen sin, mellom anna gjennom utdanningsløpet kjend som «Stordmodellen».

– Ein sentral del av det å tilpassa seg til ein ny konkurransesituasjon er å investera i utvikling av dei tilsette. Me har i dag produksjons- og samarbeidsmodellar som stiller nye krav til medarbeidarane våre. Samtidig er ein digital «revolusjon» på gang i industrien, og det krev ein annan kompetansesamansetting i industriverksemdene. Investeringane me gjer i kompetanseheving, både gjennom Stordmodellen og andre tiltak, er noko både me og dei andre verksemdene vil nyta godt av når aktiviteten no er i ferd med å ta seg opp att, seier Røgenes i pressemeldinga.

Stordmodellen blei etablert i 2012 etter initiativ frå dei fire Sunnhordlands-verksemdene Kværner, Apply Leirvik, Wärtsilä og Advantec og industrinettverket Atheno. Bakgrunnen var eit ynskje om å få etablert eit skreddarsydd utdanningsopplegg, kor fagarbeidarar i lokale verksemder gjennom tilbod om spesielt tilpassa teknisk utdanning kan vidareutviklast til å bli det industrien omtalar som «praktiske ingeniørar». Utdanninga er i regi av Fagskulen i Hordaland og Høgskulen på Vestlandet. Undervisinga skjer på verksemdene sine premissar, og er finansiert og tilrettelagt slik at studentane kan kombinera jobb og studiar.

I 2012 vart fagskuleutdanning i regi av Fagskulen i Hordaland etablert. Deretter vart det i 2016 etablert bachelorutdanning i regi av Høgskulen på Vestlandet, begge som del av «Stordmodellen». Dei første 20 studentane er i gang med denne utdanninga.

– Etableringa av «Stordmodellen» var ei langsiktig satsing. At industrien i Sunnhordland, saman med næringsaktørar, utdanningsinstitusjonar og det offentlege i fellesskap etablerte dette skreddarsydde utdanningstilbodet er unikt i norsk samanheng og det tekniske utdanningssystemet me no har her i Sunnhordland er, saman med andre tiltak, i ferd med å gjera oss meir konkurransedyktige, seier Røgenes.

Verksemdene som står bak etableringa av Stordmodellen arrangerer fredag eit miniseminar for å setja fokus på kva Sunnhordlandsindustrien gjer for å sikra seg kompetent arbeidskraft.

Her blir innlegg frå representantar frå industrien, ein representant for studentane, statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, Fagskulen i Hordaland og Høgskulen på Vestlandet. Seminaret finn stad på Stord Hotell.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.