annonse

Stord kommune vil gjera om E39-vedtak

Vil ikkje ha dette
Vil ikkje ha dette: Alternativ 4, med veg i ope terreng gjennom sårbare natur- og friluftsområde, er Statens vegvesen sin favoritt for ny E39 over Stord. Stord kommune kjempar hardt imot. (Foto: STATENS VEGVESEN)

Til kamp mot E39 gjennom Landåsen.

Kjetil Østrem

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjeve Stord kommune lov til å snu frå alternativ 5 til alternativ 2 i planlegginga av E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. 

- Det er ganske så oppsiktsvekkjande at departementet gjev oss lov til dette, og me ser på det som ein stor siger, seier Stord-ordførar Gaute Epland til Sunnhordland. 

No håpar han at trasévalet kan koma opp som eigen sak i Stord kommunestyre relativt kjapt. 

- Ettersom prosjektet ikkje ligg inne i Nasjonal Transportplan så har me tid til å sjå på dette på ny, med nye auge, utan å forseinka prosessen, understrekar Epland. 

Stord kommune gjekk i utgangspunktet inn for alternativ 5, med ein fem kilometer lang tunnell under natur- og friluftsområde Landåsen, i planlegginga av E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Departementet, på si side, landa på alternativ 4, som er kontroversielt i natur- og miljøperspektiv. 

– Det er ikkje lokal vilje for utbygging av trasé i samsvar med alternativ 4, då dette alternativet, slik me ser det, er det alternativet som i størst grad øydelegg viktige natur- og friluftsverdiar i Landåsen. I vår planlegging for vidare fortetting og utvikling av Leirvik som urbant regionsenter, er det viktig å ha Landåsåen som eit nært og lett tilgjengeleg natur- og friluftsområde med gode kvalitetar, skriv Stord-ordførar Gaute Epland og rådmann Magnus Mjør i eit brev til Fylkesmannen i Vestland, Hordaland fylkeskommunen og Statens vegvesen, region Vest.

Nytt traséval

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde i juli 2017 at alternativ 4 skulle leggjast til grunn for den vidare planlegginga av E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Dette alternativet legg opp til ein trasé gjennom sårbart natur- og friluftsområde knytt til Landåsen, og fleire felts motorveg tett inntil Landåsvatnet. Departementet landa på dette alternativet, då alternativ 5 - med ein fem kilometer lang tunnel under Landåsen - blei forkasta grunna for høge kostnader. Stord vedtok alternativ fem, men har no fått tilbakemelding frå departementet om at kommunen kan vurdera trasévalet på ny.

Eiga sak

I brevet sitt gjer Epland og Mjør greie for at kommunen ønskjer å endra vedtaket frå alternativ 5 til alternativ 2. Alternativ 2 er lagt nære eksisterande E39, men meir i utkanten av natur- og friluftsområda i Landåsen.

– Kommunestyret ønskjer å handsama saka som eiga sak, og ikkje i samband med komande rullering av kommuneplanen, då saka legg grunnleggjande føringar for vidare arealforvaltning i kommunen, skriv Epland og Mjør.

Val av ny E39-trasé over Stord er eit minefelt, og det har vore fremja motsetn mot alle alternativa. 

. Statens vegvesen hadde motsegn til alternativ 1, som er ei utviding av eksisterande E39, fordi dette alternativet ikkje tilfredsstiller krava i den rutevise utgreiinga for standarden på E39 mellom Aksdal og Bergen, som legg opp til at vegen skal vere dimensjonert for 110 km/t.

Dei hadde også motsegn mot alternativ 5 grunna høgare utbyggingskostnader.

Fylkesmannen hadde motsegn til både alternativ 2, 4 og 5, men vurderte at alternativ 2 under visse omstende var det alternativet som best syntest å kunne ta vare på natur-, kultur- og friluftsområda.

Fylkesmannen peika på at det var viktig å få til ei god løysing for mellom anna vilt- og hjortekorridoren ved Heiane, og å finne ei god løysing for å ta vare på naturverdiane knytt til Ådlandsvatnet.

Klima- og miljødepartementet tilrådde vedtak av alternativ 2 medan Samferdselsdepartementet tilrådde alternativ 4.

Les også: Slik blir Landåsen i framtida

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut