Studentbustadar: Fylket ønskjer å bevara dei gamle studentboligane. Biletet viser plan for korleis nybygget skal harmonisera med dei andre bygningane, og det vil etter lesarbrevskribenten sitt skjønn ikkje forringa innbyrdes samanheng.

Et kraftig tilbakeslag for studentøya Stord!

Gode boforhold for studenter er viktig for å tilrettelegge for læring, et godt studentmiljø og en levende campus som tiltrekker seg fremtidens studenter. Nettopp derfor ønsker Studentsamkipnaden på Vestlandet – Sammen - å gjennomføre sårt tiltrengte oppgraderinger av våre studentboliger på Campus Stord.

Sammen har søkt om dispensasjon til å rive studentboligene Osahaugen 22, 24 og 26 på Rommetveit. Eining for kultur i Stord kommune og Vestland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv frarådet riving med den begrunnelse at de anser Rommetveit som et av de viktigste kulturminnene i Stord kommune. Den 7. oktober 2021 fikk Plan og Utvikling (PUT) ved Stord kommune saken på sitt bord, og et klart flertall i utvalget (åtte mot tre stemmer) stemte for dispensasjon til å rive.

I begrunnelsen Fra PUT heter det blant annet at det er vanskelig å se at riving av byggene setter til side verneinteressene, og at det dårligste utfallet for høgskuleanlegget er å la dem stå tomme med gradvis forfall som resultat.

Les også
Lokale politikarar vil riva falleferdige studentbustader. Det likar ikkje fylkeskommunen

Til tross for dette har Vestland Fylkeskommune nå påklaget vedtaket med den begrunnelse at riving og nybygg vil være et tap for et verdifullt kulturmiljø på høgskoleområdet.

Vi frykter at fylkeskommunens begrunnelse bygger på en misforståelse, da det ikke er bygningene i seg selv som har minneverdi, men området de ligger i.

Det er etter vårt skjønn et vesentlig forhold som i større grad burde være omtalt.

«Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer» kapittel 9, vedlegg nr. 5 beskriver hvilken verneklasse de ulike bygningene på Rommetveit tilhører. Våre studentboliger i Osahaugen er ikke omfattet av forskriften. Ifølge forskriften skal fredningen «sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til området som helhet».

Slik vi forstår forskriften er det ikke noe i veien for å rive og oppføre nytt bygg så lenge eksteriøret ikke vesentlig forringer den innbyrdes sammenhengen mellom bygningene i området eller området som helhet.

Vi mener at dette er svært godt ivaretatt av arkitekt da nybygget er planlagt å harmonisere med omkringliggende bygninger.

Når det gjelder betydning for området som helhet må det understrekes at våre studentboliger ligger avskjermet og for seg selv helt nord på området. På grunn av nivåforskjeller i terreng og vegetasjon er de i liten grad synlige fra det øvrige området - nærmere bestemt de verneverdige bygningene og seminarhagen - som utgjør kjernen i høgskoleanlegget og som er hovedmålet for bevaring. Derfor mener vi at våre planer ikke vil forringe de kulturhistoriske verdiene knyttet til kjernen av området, og at vår søknad om dispensasjon dermed kan og bør innvilges.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Planen om å riva over 50 år gamle studentbustader møter motstand. Slik reagerer studentane

Hyblene i Osahaugen 22, 24 og 26 har ikke egne bad, manglende ventilasjon, og dårlige fellesarealer i form av små kjøkken i mørke arealer. De møter ikke dagens krav til universell utforming da det er trappeadkomst til samtlige hybler og ingen heis. Sammen får stadig tilbakemeldinger fra studenter om at de ikke vil bo i dem - noe som gjenspeiles i svært dårlig belegg.

Nye hybler med universell tilgjengelighet og store lyse fellesarealer vil bidra til bedre trivsel og til å bekjempe de psykososiale forholdene studentene sliter med. Derfor må boligene oppgraderes snarest. Dersom vi ikke tillates å tilpasse studentboligene til dagens behov, risikerer vi at Rommetveit kun blir et utdanningshistorisk minnesmerke, og ikke et attraktivt og levende studiested!

Vi ønsker å rive fremfor å rehabilitere. Dette er det flere gode grunner til. For det første gjør planløsningen det umulig å etterkomme Husbankens krav til støtte med mindre vi reduserer antall hybler kraftig. Det er ikke et alternativ fordi det ikke gir oss nok leieinntekter til å finansiere prosjektet.

For det andre er tilskuddsordningen tilpasset slik at vi ikke får midler til oppussing, men kun til nybygg.

Som en velferdsorganisasjon for studenter har ikke Sammen økonomisk løfteevne til å finansiere oppgraderingen uten støtte.

Kanskje du kjenner til at Sammen nylig oppgraderte Osahaugen 16, 18 og 20, og lurer på hvordan vi fikk til det? Det kunne vi fordi Kunnskapsdepartementet i 2020 gjorde unntak fra regelverket for å holde «hjulene i gang» i en koronarammet byggebransje. Derfor inviterte departementet alle studentsamskipnader til å søke om tilskudd til rehabilitering av studentboliger. Bygningene vi oppgraderte da hadde en helt annen planløsning, og kostnadsbildet i de to prosjektene kan derfor ikke sammenlignes.

Les også
Eit løft for studentane

Vi overdriver ikke når vi sier at vårt nylige oppgraderingsprosjekt (med Covid- tilskudd) har vært en suksess. Studentene trives svært godt, og har mange sosiale sammenkomster i bygningenes store, lyse fellesarealer. Dette understrekes også av en lang venteliste.

Vi mener at det å kunne tilby studentene gode boforhold som tilrettelegger for sosialt samvær, gode læringsforhold og trivsel, er blant de avgjørende faktorene for å lykkes med å skape et levende og attraktivt campus Stord.

Vi er derfor svært skuffet over Fylkeskommunen. Vi opplever at de ikke ser at våre planer vil bidra til å gjøre Rommetveit som utdanningssted mer attraktivt, hvilket vil skape positive ringvirkninger for Stord og Sunnhordland som et fremtidig bo- og arbeidsmarked. HVL og campus Stord bidrar til å gi regionen nødvendig arbeidskraft. Lesere er nok godt kjent med at det for tiden er en skrikende lærermangel i store deler av Norge og at søkertallene til lærerutdanningen stuper! Stord i så måte, er ekstra sårbare.

Skal vi snu trenden må alle instanser jobbe i samme retning. Vi tror på campus Stord sin fremtid, og derfor velger vi å investere her! Plan og utvikling i Stord kommune har støttet oss.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi hadde trengt at Fylkeskommunen også er med på laget!

Gro Nesheim

Regionsdirektør Stord/Haugesund

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Sammen