STREIKEKLARE: «Vi som samfunn har ikke råd til å miste flere nyutdannede sykepleiere», skriv Reidun Stavland. Foto: Privat

Har kommunene planer for å unngå at de nyutdannede sykepleierne ikke slutter i yrket?

Svært mange av kommunene i Vestland har utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund Vestland har samlet inn lønnsdata fra kommuner i Vestland, og resultatene viser at svært få kommuner tilbyr mer enn minstelønn.

Lønn er et virkemiddel for å rekruttere sykepleiere, men og for å beholde sykepleierkompetanse. Den 30. april 2021 blei det kjent at lønnsoppgjøret i kommunalsektor gikk til brudd, og en konflikt i kommunal sektor kan være en realitet i slutten av mai. Vi i Norsk Sykepleierforbund Vestland er beredt på en konflikt.

Det er store forventninger fra medlemmene våre om et lønnsløft. For kommunene er det avgjørende for å sikre forsvarlige tjenester innen helse i framtiden. Lønn er et virkemiddel for å rekruttere.

Et annet virkemiddel for å rekruttere er arbeidsvilkår. NOVA rapporten, «En utvikling som må snus» fra 2020 hevder, ti år etter endt utdanning, har to av ti nyutdannede sykepleiere sluttet i yrket (dette omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten), og det for godt. Utviklinga må snus. NOVA rapporten gir tydelige signaler på at arbeidsvilkårene for sykepleierne også er en årsak til at sykepleierne slutter i yrket.

Arbeidsvilkårene må endres. Sykepleierne krever hele faste stillinger, med gode lønnsvilkår, arbeidstid og arbeidsvilkår, som det går an å leve med, og der det er nok hviletid mellom vaktene.

Arbeidsvilkårene kan også knyttes til trygghet i rollen. Pandemien har ført til endringer i studiene knyttet til både teoretiske og praktiske studier innenfor sykepleierutdanningen. Har de nyutdannede den tryggheten de trenger i rollen sin som sykepleier? Norsk Sykepleierforbund Vestland er bekymret for at pandemien har ført til at de nyutdannede ikke har den tryggheten som trengs på bakgrunn av de konsekvenser pandemien har ført med seg. Norsk Sykepleierforbund Vestland er bekymret for at andelen av nyutdannede som slutter i yrket vil øke i enda større grad enn det NOVA rapportens undersøkelse viste.

Tiltak må settes i verk for å motvirke frafallet. Norsk Sykepleierforbund Vestland oppfordrer kommune om å gå i dialog med våre hovedtillitsvalgte for å utarbeide gode rekrutteringsplaner og gode arbeidsvilkår der kollegastøtte og veiledning over en periode på et til to år kan være et godt tiltak, og som kan trygge de nyutdannede i rollen sin. Vi som samfunn har ikke råd til å miste flere nyutdannede sykepleiere.

Reidun Stavland

Fylkesleiar i NSF Vestland

Les også
David (23) følgjer draumen om å bli sjukepleiarstudent i Bergen
Les også
Sjuke fitjarbuar blir snart kjende med Oleg (40)