LIKEBEHANDLING?: Å overse egne lovbrudd og tiltakshavers brudd på kommunens reguleringsbestemmelser, og unnlate å besvare min henvendelse er svært kritikkverdig, skriv Rønnekleiv i lesarbrevet. Foto: Privat

«Kritiserer Tveita Gardsinvest AS, og snur ryggen til egne lovbrudd»

11. november kan en lese om «Tyse i trøbbel». Kurt Arne Tyse og Leif Trygve Nilsen i Tveita Gardsinvest AS er blitt pålagt stoppordre, og må svare for ulovleg gravearbeid i eit hestebeiteområde på Nordre Tveita. «Tiltaka som Tveita Gardsinvest har gått i gang med er ulovlege, ifølgje avdeling for regulering, byggesak og oppmåling (RBO) i Stord kommune. «Terrenginngrepa er søknadspliktige. Det føreligg ikkje løyve til tiltaket, og arbeidet er dermed i strid med føresegna i plan- og bygningslova».

RBO skal ha ros for oppfølging av mulig lovbrudd. Min erfaring fra måten RBO behandler eget tiltak ifbm bygging av ny vei til Grunnavågen, tilsier at de skal ha ris for å ikke følge loven når kommunen selv er tiltakshaver. Loven stiller krav til likebehandling. Dersom kommunen velger å se bort fra krav om prosjektering, dokumentasjon, søknadsplikt og byggeløyve for egne tiltak, bør andre tiltakshavere behandles på samme måte. Hvis kommunen mot bedre viten aksepterer lovbrudd i egen administrasjon, bør en opptre svært forsiktig når en kritiserer andre.

I «Tyse-saken» henvises det til at det er gjennomført «omfattande terrenginngrep» uten at det er gitt «løyve».

Les også
Tyse i trøbbel: – Eg brukar ein større spade enn ein normal bonde

Plan og bygningsloven (med forskrifter) inneholder regler om prosjektering, dokumentasjon og søknadsplikt og Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker. Formålet med Forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling, og likebehandling fra det offentlige (stat eller kommune). Når kommunen handler/opptrer i egenskap av å være forvaltningsorgan, kommer forvaltningsloven til anvendelse.

Loven inneholder bestemmelser om saksbehandling og saksbehandlingstid, om forvaltningens veiledningsplikt, om møter, om forvaltningens plikt til å skrive ned opplysninger og om å bruke fullmektig eller advokat. I Forskrift til forvaltningsloven §6 står det: Er det to eller flere parter med motstridende interesser i en sak, må veiledning eller bistand gis på en måte som ikke kan gi grunn til å trekke forvaltningens objektivitet i tvil.

I saken mellom Stord Kommune (som lovforvalter og tiltakshaver for ny vei til Grunnavågen) og min mor Marit Rønnekleiv (grunneier), har striden stått om prosjektering og dokumentasjon av tiltaket som griper inn i hennes eiendommer. Mor har aldri nektet for å avstå grunn (noe rådmannen har hevdet), men har gjennom hele dialogen hatt fokus på tiltakshavers plikt til prosjektering og dokumentasjon av tiltaket. RBO ved plansjef Vestbøstad, har hevdet at det er regler som gir kommunen unntak for søknadsplikt. Dette unntaket kan ikke anvendes i denne saken. Til tross for våre juridiske innspill, feilinformerte administrasjonen kommunestyre da de skulle vedta ekspropriasjon.

Kommunestyrevedtaket om ekspropriasjon fra mors eiendommer, gir ikke RBO grunnlag for å gi oppstartløyve for tiltaket. Ihht loven er tiltaket søknadspliktig. Før tiltaket er prosjektert og byggemeldt kan ikke RBO gi oppstartløyve. RBO har likevel valgt å gi prosjektet løyve til å starte opp arbeidet i fjellskjæringen. Jeg har varslet kommunen om at tiltakshaver gjentatte ganger har brutt egne reguleringsbestemmelser for utslipp til sjø, uten at det har kommet noe reaksjon fra RBO. Å overse egne lovbrudd og tiltakshavers brudd på kommunens reguleringsbestemmelser, og unnlate å besvare min henvendelse er svært kritikkverdig.

I dialogen mellom kommunen og grunneier har kravet til detaljprosjektering og søknadsplikt vært sentralt i over ett år. Hadde kommunen tolket loven korrekt, prosjektert og oppfylt søknadsplikten, så hadde vi unngått ekspropriasjonssaken. Vi har i over ett år påpekt at tiltaket i fjellskjæringen er søknadpliktig. Mors advokat har utarbeidet en juridisk vurdering som også konkluderer med dette. Dokumentet er sendt til både rådmann, ordfører, plansjef, kommunestyre og kommunens advokat i god tid før ekspropriasjon ble vedtatt. Kommunen har mot bedre viten valgt å bryte bestemmelsene i Plan og bygningsloven i tilfellet hvor de selv er tiltakshaver. Grunnlaget for å presse gjennom vedtaket om ekspropriasjon, var ene alene basert på at kommunen ikke vil innfri lovkravet om prosjektering, dokumentasjon og søknadsplikt for tiltaket.

Nå er terrenginngrepet gjennomført og kommunen står overfor arbeidet med å tilbakeføre mors eiendom. Det vil kreve at det bygges en høy mur langs grensen, sikringstiltak på toppen, samt tilbakeføring av hageanlegg og reparasjon av skader. Lov og forskrift krever at det meste av dette arbeidet er tiltak som er søknadspliktig.

4.november (uke 45) spurte jeg kommunen ved einingleder Roy-Sverre Amundsen, prosjektleder Olav Bauge, plansjef Lovise Vestbøstad og rådmann Magnus Mjør, om de kommer til å utarbeide detaljprosjektering, og når en kan forvente å motta nabovarsel. Jeg presiserte at dette dreier seg om forestående byggesak for tilbakeføring av mors eiendom.

Artikkelen held fram under annonsen.

Først 9.november mottar jeg respons. Henvendelsen kom fra senioradvokat Henrik Lande (spesialist på Plan og bygningsloven og Forvaltningsloven). Han opplyser om at kommunen har bedt han om bistand. 16.november får jeg ny epost fra advokat Lande, der han opplyser at «vi forventer å ha gjennomført en vurdering i løpet av denne uken (uke 47), slik at vi kan gi en tilbakemelding i neste uke (uke 48). Jeg har så langt (uke 51) ikke fått svar hverken fra Stord kommune (tiltakshaver og forvaltningsansvarlig) eller kommunens advokat.

I halvannet år har grunneier forsøkt å få til en dialog rundt prosjektering og dokumentasjon av hvilke løsninger som er planlagt for reetablering av det som berøre hennes eiendom. Hverken kommunen eller kommunens advokat har så langt ikke gitt oss svar på om det er igangsatt detaljprosjektering i henhold til kravet i Plan og bygningsloven.

Stord kommune, med bistand fra senioradvokat, har ikke klart å svare på mine to enkle spørsmål i løpet av 6 uker, til tross for at advokaten lovet å svare for 2 uker siden. Dette er i strid med Forvaltningsloven. Kommunen sine innbyggere og andre tiltakshavere må kunne forvente av kommunen forvalter loven forutsigbart. Likebehandling må innebære at en ikke kan stille ulike krav til ulike aktørerer. Dette er sentralt for rettssikkerheten for kommunen sine innbyggere. Det burde være åpenbart at den som er lovforvalter, er den som har de beste forutsetningene for å oppfylle kravene i loven. Det ser ikke ut for at det er tilfelle i Stord kommune. En må kunne forvente forutsigbarhet, etterrettelighet, likebehandling og objektivitet.

Arve Rønnekleiv