Naturvernforbundet på Stord: Frå venstre er Jan Rabben, Inger Kristine Volden, Helene M. Hystad, Per Fadnes, Hallgeir Matre og Fred Ola Bjørnstad. Jan Magnus Magnussen var ikkje til stades då biletet vart tatt. Foto: Privat

Statens Vegvesen har sviktet sitt samfunnsoppdrag i saken om Hordfast og samfunnsnytte

Motorveiprosjektet Hordfast blir av Statens Vegvesen (SVV) og samferdselsdepartementet framstilt som et av de mest lønnsomme veiprosjekter i landet. Denne påstanden har vi i Naturvernforbundet kritisert, blant annet i et innlegg i avisen Sunnhordland. I et svar tar prosjektleder for Hordfast i SVV, Signe Eikenes, til motmæle.

Vi fastholder at SSV systematisk og ivrig har påstått at Hordfast har meget høy samfunnsnytte, trass i at samfunnsnytten for natur er klart negativ. I sin innstilling til Samferdselsdepartementet over hvilke samferdselsprosjekter som bør prioriteres, valgte SVV nylig Hordfast, fremfor bl. a. E16 Bergen-Voss. Begrunnelsen var nettopp den påstått meget høye samfunnsnytten. Dette begrunner de med et regnestykke over de prissatte konsekvensene, der forkorting av reisetid veier tungt. Men de ikke-prissatte konsekvensene, som dreier seg om naturinngrep, landskap og miljø, skal være være likestilte med de prissatte når Statens Vegvesen beregner økonomisk samfunnsnytte.

Les også
Kva meiner de, Hareide og Rotevatn?

Det er ubegripelig at SSV kan påstå at Hordfast har meget høy samfunnsnytte, når alle fagmyndigheter har slått fast at Hordfast sin påvirkning på naturen er svært negativ. Da må vel i det minste samfunnsnytten være blandet?

I sin innstilling om prioriteringer i Nasjonal transportplan denne våren, har SSV en oppsummerende oversikt over samfunnsnytten av ulike planlagte prosjekter. For Hordfast står det en rekke tall og verdier - bortsett fra under rubrikken « Klima og miljø». Den er helt tom! Dette er symptomatisk for SVV sin manglende formidling av fakta som taler mot bygging av Hordfast. På etatens hjemmeside har vi i årevis fått en endeløs rekke «gladnyheter» om «den svært høye samfunnsnytten» til Hordfast. I sin ubalanserte framstilling og formidling, har SSV i praksis satt verdiene av sjelden og verneverdig regnskog, myr og våtmark, rødlistede arter, kulturminner og friluftsinteresser til null.

Naturvernforbundet har kritisert klimaberegningene SVV har laget for E39 og Hordfast. Nå har også Hareide reagert, og bedt om nye beregninger. Utrolig nok svarer den øverste lederen i Statens vegvesen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, at de ikke har tenkt å gjøre dette! (NRK 4/7). Hun påstår også at det ikke er mulig å ha elektriske ferger mellom Halhjem og Sandvikvåg. Den verdensledende batteriprodusenten Corvus i Bergen, sier derimot at det er helt uproblematisk. Vegdirektøren viser her en arroganse hverken ministeren eller opinionen bør akseptere.

Les også
«Uriktige påstander frå Naturvernforbundet om Hordfast»

Naturvernforbundet Hordaland mener at SSV har sviktet som nøytral fagetat i saken om Hordfast. Hva er egentlig premissene for konklusjonen om meget høy samfunnsnytte?

Hvorfor nekter vegdirektøren å rette opp opplagte svakheter i SSV sitt klimaregnskap?

Dette må vi få åpenhet og debatt om. Vi snakker om investeringer på omtrent 40 tusen millioner kroner og store naturødeleggelser.

Vi krever nå at regjeringen og de ansvarlige statsrådene gir en avklaring rundt usikkerheten som er skapt, slik at beslutningstakere og opinionen får balansert og tydelig informasjon om dette veiprosjektet, som Fylkesmannen i Hordaland har beskrevet som «truleg det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid».

Fred Ola Bjørnstad, Naturvernforbundet Stord

Artikkelen held fram under annonsen.

Gabriel Fliflet, Naturvernforbundet Hordaland