OVERGREP: «Halvparten av dem som ble utsatt for nettovergrep i 2020, opplevde det for første gang da skolene stengte ned», skriv Kaja Hegg i lesarbrevet. Foto: Privat

Styrk politiet på nett

Antall nettrelaterte overgrep mot barn har økt under pandemien, men Kripos har ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp alle tipsene som kommer inn. Skal vi klare å snu den negative utviklingen må politidistriktene ha kapasiteten og ressursene som trengs for å forebygge og etterforske nettrelaterte overgrep mot barn.

I fjor mottok Kripos mer enn 8.000 tips om seksuelle overgrep på nett. Mer enn 3.000 av tipsene ble valgt ut til videre oppfølging, men hele 40 prosent av disse sakene ble aldri tatt tak i, på grunn av manglende kapasitet. De fleste barn klarer å håndtere farer på nett, men dessverre ser vi at koronarestriksjoner, stengte skoler og begrensede aktivitetstilbud har ført til økt risiko for at barn og unge blir utsatt for nettrelaterte overgrep. Halvparten av dem som ble utsatt for nettovergrep i 2020, opplevde det for første gang da skolene stengte ned, ifølge en rapport fra NKVTS. I en ny NOVA-rapport går det fram at én av 20 barn opplever seksuell utpressing på nettet, der intime bilder for eksempel kan bli brukt til å presse offeret til å dele flere bilder eller utføre seksuelle handlinger.

Redd Barna mener at politiet må oppskalere sitt arbeid for å bekjempe denne formen for kriminalitet mot barn. Politiet må bidra mer aktivt inn i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i lokalsamfunnene, slik at barn og foreldre får mer kunnskap om hva digitale krenkelser og overgrep er, og at ansatte i skolen og hjelpeapparatet får økt sin kompetanse om forebygging og håndtering av nettrelaterte krenkelser og overgrep mot barn. Etterforskningskapasiteten i politidistriktene må også forbedres, slik at internett ikke blir et frirom for overgripere.

Det er et lite skritt i riktig retning når regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår å bevilge 20,5 millioner kroner for å styrke innsatsen mot nettovergrep mot barn. Pengene skal blant annet gå til å styrke det digitale etterforskningsarbeidet, gi politiet økt kapasitet til å håndtere digitale beslag, og styrke politidistriktenes nettpatruljer på nett, i sosiale medier, og i nærmiljøer. Det er vel og bra, men en pengepott på 20,5 millioner er ikke nok når midlene skal fordeles på landets 12 politidistrikter. Det vil i praksis ikke løse de store utfordringene vi står overfor.

Det er viktigere enn noen gang at politidistriktene får tilstrekkelige ressurser til å forhindre overgrep mot barn på nett, slik at barna får en trygg barndom.

Kaja Hegg, spesialrådgiver barns rettigheter og internett i Redd Barna