KRITISK: Arve Rønnekleiv er i lesarbrevet svært kritisk til saksbehandlinga i Stord kommune. ARKIVFOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Svar til rådmann Magnus Mjør

I ditt innlegg 22.12 skriver du «..at offentlege veganlegg som er avklart i reguleringsplan og vert bygde etter veglova ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova. Prosjektet i Grunnavågen er detaljert avklara i reguleringsplanen, …».

Du viser til at «prosjektet» er «detaljert avklara». Om du med «prosjektet» mener alle nødvendige tiltak for lovlig gjennomføring av reguleringsplanen, så tar du feil. I et juridisk dokument utarbeidet av grunneiers advokat 24.mars, konkluderes det med at arbeidet med fjellskjæringen er søknadspliktig, og at det er krav til detaljprosjektering. Reguleringsplanen inneholder ikke detaljert prosjektering av dette tiltaket. Derimot kan en lese følgende: «Visuelt vil truleg det mest merkbare inngrepet av veganlegget vera fjellskjeringa gjennom knausen inst i Sjøpodlen.». «Ettersom fjellet delvis heller utover, er eksakt inngrep her vanskeleg å fastslå før innmåling av vegtrasé og terreng.»

Les også
Svar til Arve Rønnekleiv

Det juridiske dokumentet er sendt Stord Kommune, kommunens advokat, formannskapet og kommunestyre. Meg bekjent har hverken kommunen eller deres advokat kommentert dokumentet. Derimot var dere tydelige på at en måtte skille mellom byggesaken og ekspropriasjonssaken. Hadde dere erkjent feil lovtolkning, ville dere mest sannsynlig ha unngått ekspropriasjonssaken.

I mitt forrige innlegg viste jeg til at i «Forskrift til forvaltningsloven §6 står det: Er det to eller flere parter med motstridende interesser i en sak, må veiledning eller bistand gis på en måte som ikke kan gi grunn til å trekke forvaltningens objektivitet i tvil» Hvor objektivt synes du Magnus Mjør at Stord kommunen fremstår ved å ikke vurdere det juridiske dokumentet fra grunneier, før du fremmet vedtak om ekspropriasjon? Hvor objektiv synes du at du selv fremstår etter å formelt gjenta feil lovtolkning? Å gjenta en feil lovtolkning flere ganger gjør den ikke mer korrekt. Fakta er at reguleringsplanen ikke inneholder detaljering av fjellskjæringen eller støttemur, og at tiltaket ikke er omsøkt ihht krav i Plan og bygningsloven. Kommunen har likevel gitt oppstartløyve for tiltaket. Grunneiers syn ble grundig kommentert i eposten jeg sendte deg allerede 25.mars i år.

Magnus Mjør, takk for din bekreftelse på at Stord Kommune ved RBO tar brudd på reguleringsbestemmelsene «på største alvor». Reguleringsbestemmelsene inneholder mange «skal» krav. Jeg ber både deg og RBO om å sette seg grundig inn i disse kravene, og følge opp at de blir fulgt i det videre prosjekterings- og anleggsarbeidet.

Mine spørsmål ble sendt på epost til Stord Kommune, med kopi til blant annet deg Magnus Mjør og plansjefen. Advokat Lande svarte at han var bedt om å bistå kommunen. Selv ikke med bistand klarte Stord kommune å svare innen lovens normale frist. Lande presiserte at «Vi ber om at henvendelser i anledning denne saken rettes hit». Da min henvendelse gjaldt det pågående anleggsarbeidet, syntes jeg det var rart å motta svar fra en advokat. Jeg bad han oppklare sin rolle i forhold til Stord Kommune som forvaltningsansvarlig, og jeg skrev blant annet følgende: «Jeg opplever det noe spesielt at det er en advokat som svarer på spørsmål rettet til Stord Kommune i en byggesak. At kommunen ber om faglig bistand er flott, men at du som advokat svarer på vegne av forvalter av loven synes noe rart for meg. Er det normal praksis?» Jeg fikk aldri noe oppklaring, og heller ikke svar på spørsmålene.

Les også
«Kritiserer Tveita Gardsinvest AS, og snur ryggen til egne lovbrudd»

Magnus Mjør, det er fint om du kan redegjøre for denne formen for saksbehandling. Jeg opplever bruk av senioradvokat til å besvare en enkel henvendelse, som bruke av hersketeknikk og misbruk av kommunen sine penger. At en i tillegg bryter svarfristen i Forvaltningsloven gjør ikke denne saksbehandlingen bedre. Det er kanskje verdt å nevne sak 21/20 i Kommunestyre 14.mai vedr. «Plan og byggesakshandsaming – Forvaltningsrevisjonsrapport». Revisjonsrapporten (fra februar 2020) vurderer om «Stord Kommune har ei styring og internkontroll med byggesak, som er hensiktsmessig og tilstrekkeleg for å ivareta krava som gjeld for byggesaker».

Kommunestyre har stilt 8 krav til rådmannen.

1: Følgje opp og avklare behovet for å implementere eit eige sakshandsamingssystem for byggesakshandtering

2: Iverksette tiltak for å sikre at avvikssystemet også vert nytta innanfor byggesakshandsaminga

Artikkelen held fram under annonsen.

3: Etablere arbeidsrutinar som sikrar gjennomføring og oppfølging av tilsyn, irekna å vurdere om dei har tilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre tilsyn i samsvar med målsetting og regelverk

4: Etablere og implementere tydelege samhandlingsrutinar mellom Regulering, Bygg og Oppmåling (RBO) , Stord Kommunalteknikk (SKT) og vegmynde

5: Prioritere arbeidet med å oppdatere det kommunale planverket

6: Sikre at all relevant rådgjeving og rettleiing vert dokumentert i samsvar med Forvaltningslova

7: Etablere tiltak for å sikre at førebels svar vert sendt ut på alle byggesaker kor sakshandsaminga overgår fire veker

8: Det vert laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalget innen 1.6.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådningane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk, og kven som skal ha ansvar for iverksettinga.

Basert på egne erfaringer er min klare mening at Stord Kommune stadig bryter Forvaltningsloven ved å unnlate å besvare spørsmål, eller å ikke besvare i tide. Den 23.12.2020 mottok jeg brev fra RBO via Digipost, med bekreftelse på at de har mottatt min henvendelse datert 6.11.2020. Det har tatt nærmere 7 uker å få min epost fra kommunen sitt postmottak til saksbehandler hos RBO. Uansett hvor det har sviktet så viser dette at det er forbedringspotensial, og en må forvente at du Magnus Mjør, som rådmann i Stord kommune, tar ansvar.

Arve Rønnekleiv