Sandvik Landbruk AS har snudd den negative utviklinga