Karaktersnittet for eksamen i matematikk på 10. trinn har gått opp, ifølgje ein fersk rapport. Samtidig har vektinga av eksamensoppgåvene endra seg dei siste tre åra. Illustrasjonsfoto: Henrik Mundal Andreassen

Betre karaktersnitt på matteeksamen for 10. klassingar

Karaktersnittet for eksamen i matematikk for 10. klassingar gjekk opp frå 2017 til 2019. Samstundes har det vorte enklare å unngå stryk.

Mellom 2017 og 2019 gjekk gjennomsnittskarakteren opp frå 3,4 til 3,6. Det kjem fram i ein fersk rapport utført av Fafo og finansiert av Utdanningsdirektoratet.

I rapporten blir det trekt fram at forskjellen mellom eit karaktersnitt på 3,4 og 3,6 er vesentleg. Det krev at kvar tiande elev går opp ein heil karakter, skriv Utdanningsnytt.

Samstundes finn rapporten at kompetansen til elevane er heva «svært lite» i perioden. Ifølgje Fafo var det òg vesentleg lettare å få karakteren 2 i 2019 enn i 2017.

Årsaka til dette heng saman med korleis eksamenssvara blir vekta. Matematikkeksamen er delt i to delar. I den første delen kan elevane kryssa av rett svar blant ulike alternativ, medan den andre delen krev at elevane reknar ut svaret sjølv.

Dei svakaste elevane skårar så godt som alle poenga i fleirtalsoppgåvene – og denne delen av eksamen har i aukande grad fått større vekt. Dei forbetra eksamensresultata kjem altså av i hovudsak endringa i vektinga mellom dei ulike oppgåvene.

(©NPK)