Extraavisen.no vert lagt ned frå 1. oktober 2023. Det skriv avisa på sine eigne nettsider.

Avisa har hatt base i Sveio og i Lindesnes.

Grunnleggjar og ansvarleg redaktør er Daniel DeNiazi.

– Det er veldig trist å melda at Extraavisen må leggjast ned. Det har vore dårlege netter og dårleg kapasitet til å dekka dei daglege nyheitene som krevst for å nå det nivået for å driva ei avis. Hovudårsaka er lite bemanning og ikkje økonomi nok til å setja inn ekstra folk, seier DeNiazi til eiga avis.

Extraavisen vart grunnlagt 24. januar 2021.

Ingvild Siglen Berger

Har oppdatert farevarsel om snø

Torsdag sende Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for snø for delar av Vestland sør for Stad. Farevarselet gjeld frå klokka 10 fredag og skulle vara til 13-tida laurdag, men er no korta ned til å gjelda til 04-tida natt til laurdag.

I varselet står det at det er venta lokalt mykje snø, fem til tjue cm i perioden. Snøgrensa vil liggja mellom 200 og 400m. Det er venta at nedbørsaktiviteten først vil avta i sør.

Ingvild Siglen Berger

Tatt utan bilbelte

Då Utrykkingspolitiet hadde trafikkontroll på Vabakkjen fekk tre sjåførar bot for manglande beltebruk, opplyser seksjonsleiar Kim Nedrehegg i Stord-politiet.

Ifølgje politiet er bøtesatsen 1.500 kroner for å køyra utan belte. Kontrollen gjekk føre seg torsdag formiddag.

Kjetil Østrem

Varslar folkefest i sentrum

Laurdag 4. mai ligg det an til folkefest på Leirvik. Denne dagen går Sunnhordland løpsfest (tidlegare Sunnhordland maraton, journ.mrk.) og Stord-Fitjar turlag sitt 30-årsjubileum av stabelen samstundes. Begge organisasjonane har søkt Stord kommune om leige av torget.

Korrespondanse mellom partane viser at turlaget og løpsfestarrangøren vil finna ei god løysing på korleis dei skal dela torgarealet mellom seg på ein fornuftig måte.

Ingvild Siglen Berger

Fekk over 350.000 kroner

Ulvar Akselsen (Ap) spurde om midlar til rådgjevande eining i russaker. Stortinget vedtok i fjor at alle kommunar skal ha ei slik eining, som skal ta imot personar som får oppmøteplikt i saker om bruk og oppbevaring av narkotika. Ifølgje Akselsen sette regjeringa av 100 millionar til tiltaket, men som ikkje er øyremerkte. Han lurte difor på kor mykje pengar Stord har fått, og kva dei er brukte på.

Ordførar Sigbjørn Framnes (Frp) svara i kommunestyret torsdag, der han opplyste at pengane utgjer 352.000 kroner for Stord. Framnes fortel at kommunen har ein rutine med samarbeid mellom SLT-koordinator, førebyggjande helsetenester og Nav når ein får aktuelle saker.

– Me har ikkje tilsett eigne personar i ei rådgjevande eining for russaker. Stord kommune har ikkje eit system som følgjer opp bruk av frie midlar som ekstraløyvingar til ei gitt sak, sa han mellom anna.

Ingvild Siglen Berger

Ber om prioritering

Fylket skal laga ny gang- og sykkelveg i Sagvågssvingen. Då ønskjer tekniske tenester i Stord å ta vatn og avløp i same slengen. Saka var oppe i kommunestyret torsdag. Innstillinga frå utval for byutvikling var å løyva 4,4 millionar til prosjektet.

I møtet fremja Reinert Svanberg (Frp) eit endringsforslag som blei vedteke, der kommunestyret ber om at prosjektet i Sagvåg blir gjennomført, då innsparinga ved fellesprosjekt er betydeleg (40 prosent) og bør prioriterast. Vidare står det at kommunestyret har merka seg i saka om ekstra midlar til trafikksikring i Utslettevegen, at det er etterspurnad etter anleggsarbeid og difor mogeleg å få gode prisar i marknaden.

«Innanfor eit budsjett på 150 millionar bør det då vera eit potensial for innsparing tilsvarande tre prosent. Prosjektet skal difor finansierast innafor ramma for låneopptak på sjølvkostområdet for VA, vedteke i budsjett for 2024», står det i vedtaket.

Ingvild Siglen Berger

Avskilta køyretøy på staden

Dette køyretøyet blei avskilta på Stord. Foto: Statens vegvesen

Då Statens vegvesen hadde kontroll på Vabakkjen torsdag var 86 køyretøy innom kontrollplassen. Tre av desse fekk bruksforbod. Forboda blei gjeve for manglande lastesikring, manglande dokumentasjon på råderett, og eitt køyretøy blei begjært avregistrert.

– Køyretøyet med begjæring blei avskilta på staden då det viste seg å ikkje vera framstilt for EU-kontroll, opplyser kontrolleiar Jo Kjetil Strand.

Éin sjåfør fekk elles 1.500 kroner i gebyr for å ikkje ha korrekt antal kjettingar med på turen. Det blei også skrive ut éin mangellapp for tekniske feil ved køyretøy.

Ingvild Siglen Berger

Reinseanlegg kan kosta 1,6 milliard

I kommunestyret torsdag orienterte Arnstein Hetlesæter i Stord kommunalteknikk om planane for bygging av sekundærreinseanlegg på Skjersholmane, som kommunen vil få pålegg om på grunn av nye EU-krav.

– Kostnaden ligg på ca. 800 millionar for eit sekundærreinseanlegg. Det talet er kanskje ein smule høgt, så me må kanskje jekka det litt ned. Pluss infrastruktur til ca. 800 millionar, seier Hetlesæter.

Han presiserer at det sjølvsagt er usikkerheit knytt til summane. Ifølgje Hetlesæter er det laga framdriftsplan med ei forhåpning om at anlegget skal vera klart innan 31.12.2029.

Tuva Åserud

Ventar lokalt mykje snø

Meteorologisk institutt sender ut gult farevarsel for snø. Foto: Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø for delar av Vestlandet, sør for Stad. Farevarselet er gjeldande frå fredag formiddag til tidleg laurdag ettermiddag.

– Det er venta lokalt mykje snø, står det på yr.no.

Dei melder at det kan komma mellom fem til 20 cm på 24 timar, og at snøgrensa vil liggja mellom 200 og 400 meter.

– Beskytt sårbare installasjonar og gjenstandar som ikkje toler den venta snømengda, anbefaler meteorologane.

Jonas Tislevoll

Har fått adresser i Engjavik

I september i fjor fekk 30 bebuarar i Engjavik brev frå kommunen med førehandsvarsel om tildeling av adresser.

For eit par veker sidan skreiv Sunnhordland om at vedtaket framleis ikkje hadde blitt endeleg.

Torsdag denne veka seier John Karsten Raunholm, fungerande kommunedirektør i Fitjar kommune, at adresser i Engjavik no er på plass.

– No er det registrert og oppdatert. Alle har fått eit vedtak i forhold til at dei har eit konkret husnummer med tanke på adressa. Dette har vore etterlyst i lang tid, og no er det endeleg på plass, seier han.

Kjetil Østrem

Teknisk feil lagar trøbbel for kommunestyret

Det var hektisk aktivitet i kommunestyret på Stord torsdag, då teknikken ikkje spela på lag. På biletet ser me politisk sekretær Wenche Margrethe K. Johannessen, organisasjonssjef Siren Eldøy Hinderaker og kommunedirektør Tommy Johansen. Foto: Kjetil Østrem

Kommunestyremøtet som starta klokka 12.00 torsdag har alt teke ein pause grunna teknisk feil.

Det var då kommunedirektør Tommy Johansen skulle gje si tradisjonelle orientering problema starta.

Kommunestyret har i dag ti politiske saker på sakskartet, og i tillegg fleire spørsmål og interpellasjonar.

Klokka 12.25 fall ting på plass.

Teknikken blei testa ti minutt før møtet, og då skal alt ha fungert, opplyste ordførar Sigbjørn Framnes.

Preben Ørpetveit Solberg

Gult farevarsel i fjellet

Foto: Meteorologisk institutt

Skal du på fjellet i vinterferien? Fredag er det venta det periodar med snøfokk på fjellovergangane i Sør-Norge. Det er grunna nysnø og sterk vind. Meteorologisk institutt har sendt ut eit gult farevarsel.

Dei ber folk rekna ekstra tid til transport og køyring.

– Følg råd og sjekk status frå transportaktørar, skriv meteorologane.

Preben Ørpetveit Solberg

Stoppa med ugyldig førarkort

Klokka 18.30 onsdag kveld vart ein bilførar stoppa av politiet utan gyldig trafikkontroll. Føraren var ein mann i midten av 30-åra.

– Førarkortet var utgått. Han hadde ikkje forlengd førarkortet, seier Dag Vidar Nordhus, seksjonsleiar for førebyggjande og patrulje ved Stord politistasjon.

Politiet opprettar sak.

Preben Ørpetveit Solberg

Fekk motorstopp på E39

Eit køyretøy fekk i 11-tida onsdag motorstopp på ein ugunstig plass på E39.

– Han trengde hjelp av oss til å varsla annan trafikk, fortel Dag Vidar Nordhus, seksjonsleiar for førebyggjande og patrulje ved Stord politistasjon.

Politiet var på staden til bergingsbil kom cirka ein time etterpå.

Henrik Mundal Andreassen

Stord nærmar seg 20.000

Stord kommune auka med 189 innbyggjarar frå 1. januar i fjor til i år, og har no 19.287 innbyggjarar, ifølgje SSB.

Den store aktiviteten i industrien på øya, men også til dels krigen i Ukraina, viser seg i det totale innvandrartalet. Dei fire største nasjonalitetane blant ti nasjonalitetar som SSB har teke med, er Polen med 456 innbyggjarar, Syria 142, Litauen 126 og 116 innbyggjarar som er frå Ukraina.

Industri og liknande næringar (sekundærnæringar) er størst blant dei sju nemnde næringane på Stord med 3.014 innbyggjarar, etterfølgd av varehandel og hotell med 2.662, og helse og sosialtenester med 2.071 innbyggjarar.

Henrik Mundal Andreassen

Samla inn tusenar til Guatemala

Tuva Sundal og Leah Marie Gram Nygaard under Stord vidaregåande skule sin solidaritetskonsert. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Solidaritetskonserten på Stord vidaregåande skule sist torsdag samla inn 15.000 kroner til Comalapa.

– Strålande innsats av 1.-klasse på musikklinja under solidaritetskonserten i førre veke, melder skulen på Facebook.

Pengane går til organisasjonen Adepaz, som deler ut utdanningsstipend til born og unge i Stord sin venskapskommune Comalapa i Guatemala.

Jonas Tislevoll

Folketalet i Fitjar går opp

Fitjar kommune skriv på sine sider at folketalet i Fitjar var på 3.203 personar per 31. desember 2023. Det er ein auke på 22 personar frå same periode i fjor.

Blant innbyggjarane i Fitjar er det kategorien menn i alderen 45 til 49 år som utgjer den største andelen, med 144 personar. Like bak følgjer gutar i alderen 10-14 år med 119 personar.

Ingvild Siglen Berger

Vil tilby raskare psykisk helsehjelp

Bømlo kommune melder at dei frå september i år satsar på å kunna tilby lågterskeltilbodet «rask psykisk helsehjelp». Dette blei samrøystes vedteke i kommunestyret denne veka. Ifølgje kommunen har det blitt jobba med å få på plass tilbodet over lengre tid.

Rask psykisk helsehjelp er eit lågterskeltilbod for innbyggjarar over 16 år med angstutfordringar, mild eller moderat depresjon, byrjande rusutfordringar og/eller søvnvanskar. Hjelpa vert gjeven gjennom undervisningsgrupper, å rettleia sjølvhjelp, behandlingsgrupper eller individuelle samtalar. Tilbodet skil seg frå eksisterande tilbod ved at det er låg terskel for kontakt, målgruppa har lettare utfordringar og ein får raskt hjelp.

Kjetil Østrem

Fylkespolitikar fråteken partimedlemskap

Bente Spissøy er fråteken medlemskapen i Industri- og næringspartiet. Ho blir no rekna som uavhengig representant i fylkes- og kommunestyret, skriv Bømlo-nytt.

Det er styret i Vestland INP som har kome til avgjerda. Brot på partiet sine vedtekter skal vera årsaka, heiter det i ei melding som blei sendt ut til alle INP sine medlemmer på Bømlo tysdag. Ifølgje avisa går det ikkje fram i meldinga kva vedtekter som skal vera brotne.

Hilde Vormedal Nybø

Legg stasgard ut for sal

Handeland Gard vil bli lagt ut for sal. Foto: Google street view

Handeland Gard på Valen kjem til å bli lagt ut for sal. Det skriv lokalavisa Grenda.

Det er forretningsmannen Rune Skarveland som eig eigedommen. No vil han kutta ned på eigedomsmassen.

– Eg kjem til å bli mykje utanlands i åra framover, og har Ekely også, og dermed har eg litt mykje eigedom å halda styr på, seier Skarveland til Grenda.

Skarveland kjøpte eigedommen i 2008, og gjennomførte ei omfattande renovering.

Ingvild Siglen Berger

Håp om over ti plussgrader

Meteorologisk institutt skriv på X at det kan bli over ti grader onsdag, og at det er størst mogelegheit for dette blant anna i fjordstrøka på Vestlandet.

Meteorologane melder også at eit lågtrykk som er på veg frå Island fører med seg mykje regn.

– Frå torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag blir det vått over store delar av Sør-Noreg. Nokre stader på Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Austlandet kan det koma 30–50 mm, står det.