Koronavirus: Erna Solberg under ein pressekonferanse 27. mars. I dag orienterer regjeringa om vidare tiltak i høve koronaviruset. Foto: Eirin Larsen/SMK

Regjeringa opnar samfunnet gradvis

Regjeringa vil opna barnehagane frå 20. april og seinast 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskulen og SFO frå 27. april.

– Me har no saman fått kontroll på viruset, difor kan me opna opp samfunnet litt etter litt. Me skal gjera det saman, kontrollert og over tid, seier statsminister Erna Solberg.

Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte tysdag ettermiddag til pressekonferanse for å informera om regjeringa si vidare handtering av korona-pandemien.

Les også
Rita (20) må fullføra studiane i USA frå heimen på Stord

Byrjar med dei minste

Barnehagane, 1. - 4. trinn i grunnskulen og SFO vil bli gjenopna, og regjeringa vil i slutten av april oppheva forbodet mot å overnatta på hytta.

Frisørar og andre verksemder med ein-til-ein-kontakt vil få ta opp att sin verksemd om dei følgjer krav om smitteverntiltak.

Endringane vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringa gjenopna vidaregåande skule for elevar på VG3 som følgjer yrkesfagleg løp i skule og yrkesfagelevar på VG2, dersom det kan gjerast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

– Vårt mål er framleis å slå ned koronaviruset. No ser me at tiltaka byrjar å verka. Eg vil retta ei stor takk til alle som har gjort ein stor innsats ved å halda seg heime, halda avstand og hindra smittespreiing. Takka vere denne innsatsen kan me gradvis endra på tiltaka, seier Solberg.

Les også
– Då me blei stengde ned, og eg vreid nøkkelen rundt i døra, så byrja kollegaen min å gråta

– Alle tilbake før sommaren

Det blir sett ned faggrupper som i samråd med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonane i barnehage og skule skal laga ein konkret rettleiar og gje opplæring i korleis smittevern kan varetakast. Det gjeld blant anna korleis undervisninga kan organiserast, og henting og levering i barnehagen.

Det skal lagast nasjonale kriterium for korleis ein skal handtera smittespreiing i ein barnehage eller skule.

For barn i risikogruppene og for barn som lever saman med familiemedlemmar i risikogruppene vil bli unnateke for plikta å gå på skule, for å minimera risiko for alvorleg sjukdom. Dei vil framleis få fjernundervising.

Artikkelen held fram under annonsen.

Skuleeigarane skal framleis gje eit skuletilbod til alle utsette barn og unge i skulen, også dei over 4. trinn, opplyser regjeringa.

– Det er eit mål at alle elevar skal kunne komma tilbake til skulen før sommaren, på ein eller anna måte, dersom det er smittevernsmessig forsvarleg, seier kunnskapsminister Guri Melby.

Les også
Dei minste elevane må ha heimeskule utan PC, dagsplanar på papir må hentast på skulen og elevoppfølging frå lærar skjer via telefon

Opnar for hyttetur

Regjeringa har også bestemt at forbodet mot å overnatta på hytta blir oppheva frå 20. april.

– Det vil ikkje lenger vera straffbart å overnatta på hytta, men det er framleis ein nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, seier Bent Høie.

Forbodet mot kultur- og idretts- og andre arrangement som ikkje ivaretek grunnleggjande krav til smittevern vil gjelda fram til 15. juni.

Dette er tiltaka frå regjeringa:

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.

Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.

Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.

Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.